Euro I Gray Enamel FS 36081 (1/2 oz) Model Master 1788