Camouflage Gray Enamel (3 oz aerosol) FS 36622 Model Master 1933