28103 Daytona Yellow (Chevy)Auto Lacquer (3 oz aerosol)