Dark Gull Gray Enamel (1/2 oz) FS 36231 Model Master 1740